מבקר המועצה המקומית ריינה

מבקר המועצה המקומית ריינה

פורסם בתאריך :2/11/2020
מבקר המועצה המקומית מבצע את הניטור והבדיקה של כל הפעולות, והפעילויות של המועצה המקומית, הוא בוחן את עבודתן ופעילותן של כל המחלקות, את העבודה ואת הפעילות של כל בעלי המשרות והמשימות אם הן נכונות מבחינת השימור: על החוק, על ניהול תקין, על טוהר הערכים והתקנים, על שימוש נכון בסמכויות, ועל חסכון ויעילות, ועד כמה הם מועילים להשגת היעדים שנקבעו.
 
המשגיח עצמאי ומדווח ישירות למועצה, תוך שהוא שואב את סמכויותיו ותפקידיו מחוק הרשויות המקומיות.
המשגיח עובד על פי תכנית שנתית ותוכנית עבודה. מוסמך לבחון את עבודת יו"ר המועצה, סגן יו"ר המועצה, חברי המועצה המקומית, ועובדי המועצה המקומית. המשגיח מוסמך גם לבדוק ולעקוב אחר כל ארגון, ארגון מפעילים, מוסד, קרן, עמותה, מתקן או גוף שהמועצה המקומית משתתפת במימונם בשיעורים העולים על 10% מתקציבם, או שהמועצה משתתפת במינוי הנהלתם. המשגיח לבדו קובע את תוכנית העבודה השנתית.
 
המשגיח מגיש מדי שנה דו"ח ליו"ר המועצה ולוועדת המעקב, ולאחר שהוא נבדק על ידי ועדת המעקב מועבר הדו"ח לדיון ואישור חברי המועצה המקומית. לאחר מכן הוא מופץ ומותר לפרסום. דו"ח המשגיח כולל, רשימות, פרטים, ליקויים, טעויות ועברות שהוא מצא ומספק את המלצותיו לתיקון ליקויים אלה ואי חזרה עליהם. קיימת סמכות למשגיח, לספק דוחות ראשוניים לנושא ספציפי בכל עת שייראה לו מתאים.
 
ראש, חברי ומשתמשי המועצה המקומית וכל אדם שעובד בגוף המשגיח, עליהם להגיש המשגיח במועצה המקומית, על פי בקשתו, כל תיעוד, מסמך שברשותם אשר המשגיח סבור כי הוא נחוץ לצורך ביצוע עבודתו, ועליהם לספק לו את כל המידע או ההבהרות וכל הסבר שהוא מבקש מהם. בפרק הזמן שנקבע על ידו בבקשתו ובאופן ובצורה שהוא קובע.
 
למשגיח הזכות, על מנת לבצע את עבודתו, לגשת לכל מקור ואחסון מידע רגיל או ממוחשב, ולכל מקור מידע ותוכנית מידע בכל מחלקות המועצה המקומית, או לכל גורם המספק שירותים למועצה או לכל גורם משגיח.
 
במסגרת תפקידו הוא יוזמן ובעל הזכות להיות נוכח בכל מושבי המועצה המקומית, בישיבות וועדות המועצה, ובישיבות כל גוף משגיח.

הצטרף לרשימת התפוצה